Shimizu Kôshô (1911-1999)
Sôichi and Takahashi Shunsai (1927-2011)
Hashimoto Dokuzan (1869-1938) & Takahashi Dôhachi VI (1881-1941)
Deiryû (1895-1954) and Uchideyaki
Hayashi Ekyo (1896-1979), Kiyowa yaki
Moriyama Kankei (1889-1956) & Shunji Katô II (1892-1979)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Fujii Tatsukichi (1881-1964)
Yamamoto Sekisô (1872-1944)
Otaki Uzan (1871-1939)
Nomura Bunkyo (1854-1911)
Yamamoto Shunkyo (1871-1933)
Imao Keinen (1845-1924)
Suzuki Shônen (1848-1918)
Suzuki Shônen (1848-1918)
Imao Keinen (1845-1924)
Murase Shôshichi (Shûgetsu) (born 1885) (attr.to)
Mano Kyôtei (1874-1934)
Hirai Baisen (1889-1969)
Odake Chikuha (1878-1936)
Shimizu Yoshio (1891-1954)
Shimizu Yoshio (1891-1954)