Sakaki Hyakusen (1697-1752)
Ike Taiga (1723-1776)
Niwa Kagen (1742-1786)
Niwa Kagen (1742-1786)
Beisanjin Okada (1744-1820)
Beisanjin Okada (1744-1820)
Noro Kaiseki (1747-1828)
Noro Kaiseki (1747-1828) & Rai San'yô (1780-1832)
Kameda Bôsai (1752-1826)
Haruki Nanko (1759-1839)
Tani Bunchô (1763-1840)
Aoki Mokubei (1767-1833)
Nukina Kaioku (Suô) (1778-1863)
Uragami Shunkin (1779-1846) & Nukina Kaioku (Suô) (1778-1863)
Uragami Shunkin (1779-1846)
Nakabayashi Chikutô (1776-1853)
Nakabayashi Chikutô (1776-1853)
Imaôji Yûzan (Genshû) (1790-1849)
Imaôji Yûzan (Genshû) (1790-1849)
Fûgai Honkô (1779-1847)
Aiseki (Mokusô Shinkei) (c.1780-1837)
Gassaku album by 14 bunjin, compiled by Ôshima Nan’yô frm Tokushima
Okada Hankô (1782-1846) & Shinozaki Shôchiku (1782-1851)
Okada Hankô (1782-1846)
Okada Hankô (1782-1846) & Rai San'yô (1780-1832)
Watanabe Kazan (1793-1841)
Hine Taizan (1813-1869)
Hine Taizan (1813-1869)
Haruki Nanmei (1795-1878)
Kinoshita Itsuun (1799-1866)
Nakanishi Kôseki (1807-1884)
Hoashi Kyôu (1810-1884)
Hirano Gogaku (1810-1893)
Hirano Gogaku (1810-1893)
Taniguchi Aizan (1816-1899)
Doi Gôga (Yûkaku) (1817-1880)
Fujimoto Tesseki (1817-1863)
Shinten'ô (Yamanaka Seiitsu) (1823-1885)
Shinten'ô (Yamanaka Seiitsu) (1823-1885)
Yasuda Rôzan (1830-1882)
Yasuda Rôzan (1830-1882)
Taki Katei (1830-1901)
Sugawara Hakuryû (1833-1898)
Sekiguchi Rôun (1836-1901)
Kawamura Ukoku (1838-1906)
Okuhara Seisui (1854-1921)
Okuhara Seiko (1837-1913)
Tomioka Tessai (1837-1924)
Tomioka Tessai (1837-1924)
Yoshitsugu Haizan (1846-1915)
Nagasaka Sekitai (1846-1925)
Nagasaka Sekitai (1846-1925)
Hashimoto Kaikan (1854-1935)
Hashimoto Kaikan (1854-1935)
Hijiya Bunkei (1899-1951)
Matsubayashi Keigetsu (1876-1963)