Takeuchi Seihô (1864-1942)
Yamamoto Shunkyo (1871-1933)
Yamamoto Shunkyo (1871-1933)
Yamamoto Shunkyo (1871-1933)
Takeuchi Seihô (1864-1942)
Takeuchi Seihô (1864-1942)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Konoshima Ôkoku (1877-1938)
Konoshima Ôkoku (1877-1938)
Konoshima Ôkoku (1877-1938)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Nakajima Kahô (1866-1939)
Nakajima Kahô (1866-1939)
Nakajima Kahô (1866-1939)
Nakajima Kahô (1866-1939)
Takeuchi Seihô (1864-1942) & Saitô Shôshû (1870-1934)???
Nakajima Kahô (1866-1939)