Nantembô (1839-1925)
Daitokuji priest
Kishi Renzan (1804-1859)
Takagi Biseki (1887-1951)
Kita Kadô (1812-1877)
Kôtatsu (dates unknown)
Morikawa Sôbun (1847-1902)
Shimomura Izan (1865-1949)
Fukui Kôtei (1865-1937)
Katô Bunrei (1706-1782)
Soga Shôshuku (1st half 17th century) & Jikuan Jôin (1696-1756)
Kazan (born 1825)
Murase Taiitsu (1804-1881)
Murase Taiitsu (1804-1881)
Hôjaku (dates unknown)
Yamamura Kôka (1886-1942)
Ikeda Terukata (1883-1921)
Kuzuhara Teru (born 1915)
Ryô
Tôsei Kureimitsu (19th century)
Fukuda Chokujô (1861-1947)
Kamisaka Sekka (1866-1942)
Yamamoto Sekisô (1872-1944)
Yamamoto Sekisô (1872-1944) & Matsumoto Shigenobu (1864-1950)
Kiyomizu Rokubei IV (1847-1920)
Kiyomizu Rokubei IV (1847-1920)
Tomioka Tessai (1837-1924) & Sawamura Tôsai I (?-1941)
Sakata Shuken (1911-1979) & Miura Chikken (1900-1990)
Taniguchi Kôkyô (1864-1915)
Tanomura Chokugai (1903-1997) & Unrin’in Hôzan XX (born 1938)
Kôno Seiko (1881-1945) & Kiyomizu Rokubei V (1875-1959)
Tanomura Chokunyû (1814-1907) & Yohei Seifu III (1851-1914)
2487 Mitsui Hanzan (1881-1934)
Tanaka Hakuin (1866-1934) & Heian Hakuun
Tokuriki Tomikichirô (1902-2000)
Tanomura Chokunyû (1814-1907)
Kamo no Suetaka (1754-1841)
Chokushû sanjin (dates unknown)
Ema Tenkô (1825 -1901)
Hijiya Bunkei (1899-1951)
Hijiya Bunkei (1899-1951)
Imura Jôzan (1843-1925)
Kawamura Bumpô (1779?-1821)
Nishimura Nantei (1775-1834)
Tanomura Chokugai (1903-1997)
Kawamura Riken (1896-1953)
Ôhara Donshû (died 1857)
Bôzan (dates unknown)
Koike Raseki (1898-1983)
Katô Eishû (1873-1939)
Nakajima Kahô (1866-1939)
Shuku Sanpō (1902-1994)
Kitakami Seigyû (1891-1970)
Kaname Shuhei (1906-1994)
Doi Gôga (1817-1880)
Ueda Kôchô (1788-1850)
Shintai (dates unknown)
Hisayuki (dates unknown)
Iguchi Kashû (1880-1930)
Shimomura Kanzan (1873-1930)
Okada Sekirei (1886-1960)
Yokoyama Shunkei (1900-1979)
Deguchi Suien joshi (born 1903)
Minami Yoshinobu (born 1934)
Oka Buntô (1876-1943)
Shigyô (20th century)
Yamada Keichû (1868 -1934)
Shuntei Yanagawa (??)
Katsurada Kojô (1865 - >1944)
Senda Sessanshi (1904-1975)
Shoda Kakuyû (1879-1948)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Takeda Unshitsu (1753-1827)
Tanomura Chokunyû (1814-1907)
Sô Shûshin? (born 1826)
Nobuyoshi Kaieda (1832-1906)
Inagaki Kinsô (1894-1969)
Jokusôdô (20th century)
Kokure Seiki (born 1913)
Kôno Shûson (1894-1987)
Anzai Keimei (1905-1999)
Yamamoto Takuo (born 1960)