Suzuki Shônen (1848-1918) & Eiraku Wazen (1823-1896)
Suzuki Shônen (1848−1918) & Hôzan (dates unknown)
Tomioka Tessai (1837-1924)
Tomioka Haruko (1847-1940)
Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
Kobori Enshû IIX (Masayasu Sôchû ) (1786-1867) & Nin’ami (Takahashi Dôhachi II) (Hokkyo) (1783-1855)
Yamamoto Baisô (1846-1921)
Yamamoto Sekisô (1872-1944) & Matsumoto Shigenobu (1864-1950)
Yamamoto Kôun (1874-1950)
Yamamoto Shunkyo (1871-1933) & Zezeyaki
Maekawa Bunrei (1837-1917) & Unrin’in Hôzan XII (1849-1937)
Takeuchi Seihô (1864-1942) & Isuzu yaki
Kiyomizu Rokubei V (Goyo) (1875-1959)
Asami Kôjô (1890-1974)
Yokoyama Hasei (1899-1974)
Hashimoto Kansetsu (1883-1945) & ItôTôzan II (1871-1937)
Kasumi Bunshô (1905-1998)
Deiryû (Kanshû Sôjun) (1895-1954)
Deiryû (Kanshû Sôjun) (1895-1954), Uchide-yaki
Yamada Mumon (1900-1988) (Taishitsu ) & Tôraku (dates unknown)
Shimizu Kôshô (1911-1999) & Kitamura Takashi
Shin .. (20th)