Anonymous
Numata Kashû (1838-1901)
Eisai, Fukuda (Hansaburô)(act Meiji)
Hiroshige (1797-1858)(attr. to)
Nakanishi Kôseki (1807-1884)
Hirano Gogaku (1810-1893)
Yoshitsugu Haizan (1846-1915)
Tanomura Shôsai (1845-1909)
Shiokawa Bunrin (1801-1877)
Kawashima Baikan (1902-1977)
Uragami Shunkin (1779-1846)
Watanabe Seitei (1851-1918)
Kikuchi Hôbun (1862-1918)
Chô Gesshô (1772-1832)
Unknown (19th century)
Yamaoka Seiryô (Taigadô V) (1807-1869)
Hijiya Bunkei (1899-1951)
Minagawa Kien (1734-1807)
Nishiyama Kan'ei (1833-1897)
Gan Ku (1749-1838)
Mori Ippô (1798-1872)
Yoshimura Kôkei (1769-1836)