Matsumura Go Shun (1752-1811)(Gekkei)
Jakushô (dates unknown)
Nishiyama Hôen (1804-1867)
Kaji Kiichi (1904-1980)
Kaji Kiichi (1904-1980)
Kaji Kiichi (1904-1980)
Kitakami Seigyû (1891-1970)
Takeuchi Seihô (1864-1942) with Kiyomizu Rokubei V (1875-1959)
Takeuchi Seihô (1864-1942) with Kawai Zuihô I (1863-1943)
Morimura Gitô (1871-1938)
Shimizu Kôshô (1911-1999)
Hashimoto Kansetsu (1883-1945) with Takahashi Dôhachi VI (1881-1941)
Matsumura Keibun (1779-1843)
Matsumura Keibun (1779-1843)
Ônishi Chinnen (1792-1851)
Hasegawa Gyokuhô (1822-1879)
Ônishi Chinnen (1792-1851)
Ônishi Chinnen (1792-1851) with Kameda Bôsai (1752-1826)
Murase Taiitsu (1803-1881)
Shibata Zeshin (1807-1891)